Pravidlá STROMu

Pokyny pre riešiteľov

Seminár je určený pre žiakov prvého až štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných tried osemročných a bilingválnych gymnázií. Zapojiť sa môžu aj žiaci nižších ročníkov; v súťaži majú rovnaké podmienky a výhody ako prváci. STROM je súťaž jednotlivcov a riadí sa organizačným poriadkom zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-9485/41562:71-10E0.

Registrácia

Korešpondenčný matematický seminár STROM je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie (https://itakademia.sk). Pred tým ako odošleš prvé príklady (poštou, alebo elektronicky), je preto potrebné, aby si sa na túto aktivitu prihlásil.

Ak si sa zapojil do niektorej z našich aktivít v rámci národného projektu, tak už máš konto na portáli https://registracia.itakademia.sk. V takomto prípade stačí, ak sa prihlásiš na aktivitu Korešpondenčný matematický seminár STROM na tomto portáli.

Ak ešte nie si registrovaný v projekte, vyplň nám kontaktné údaje v dotazníku, ktorý nájdeš na stránke seminára, a my ti konto vytvoríme.

Registrácia je povinná, ak chceš, aby tvoje riešenia boli opravené. Vďaka tomu, že seminár je jednou z aktivít projektu, sú všetky aktivity v rámci neho pre teba bezplatné, a tak, ak sa budeš snažiť, budeš sa môcť zúčastniť sústredenia v Danišovciach bezplatne a pre najlepších troch riešiteľov sú pripravené knižné poukážky.

S registráciou nech ti pomôžu rodičia alebo učiteľ v škole. V prípade, že máš ty alebo tvoji rodičia, resp. učitelia akékoľvek otázky k registrácii, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na sutaze@itakademia.sk

Prihlásenie

Prihlásenie do semestra prebieha online, na našej webovej stránke http://seminar.strom.sk. Ak si novým riešiteľom, alebo ešte nemáš vytvorený účet, zaregistruj sa a vyplň povinné údaje v užívateľskom profile - odkaz Aktualizovať profil v sekcii Správa účtu. Tieto údaje potrebujeme, aby sme sa s Tebou mohli skontaktovať aj v čase, keď nie si v škole (prázdniny...), v prípade pozývania na sústredenie a tiež aby sme ťa mohli uverejniť v poradí riešiteľov aktuálnej časti semináru. Na tejto stránke nájdeš takisto svoje opravené a obodované riešenia, bez ohľadu na to, ako si ich poslal.

Prihláška (vyplnenie profilu) je povinná pre všetkých riešiteľov. Úlohy, ktoré sa nedajú priradiť k užívateľovi s korektne vyplneným profilom, nebudú opravené.

Aby sme ti celý proces prihlasovania (nie registrácie) uľahčili, vytvorili sme jednoduchý návod.

Ako písať riešenie?

Úlohy riešte zásadne samostatne, neodpisujte, v riešeniach vysvetľujte celý svoj myšlienkový postup ako v Matematickej olympiáde. Svoje riešenia môžete posielať poštou alebo cez našu webovú stránku, nie odovzdávať osobne. Pri opravovaní sa držíme zásady, že čo sa nedá prečítať, nemôže byť ohodnotené bodmi. Preto zvážte, či nenapíšete svoje riešenia na počítači. 

Riešenie každej úlohy píšte na samostatný papier formátu A4, respektíve do samostatného súboru, na výšku s menom, školou, triedou a číslom úlohy. Ak by vám nebolo jasné zadanie niektorej úlohy, obráťte sa na nás prostredníctvom komentárov k úlohám na našej stránke, cez e-mail strom@strom.sk alebo osobne.

Riešenia zasielajte do uvedeného termínu (pri zasielaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Svoje riešenia nám môžeš posielať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poslať na nasledujúcu adresu:

  STROM
  Združenie STROM
  Jesenná 5
  041 54 Košice 1,

  Obálku s riešeniami odošli najneskôr v deň termínu uvedeného v zadaniach. Rozhodujúca je pre nás pečiatka na obálke.
 • Nahrať na stránku po prihlásení, najneskôr v deň termínu série do 23.59. (Elektronické odovzdávanie)
 • V prípade technických problémov na našej strane posielajte na e-mailovú adresu riesenia.strom@strom.sk (POZOR ZMENA) s predmetom STROM, vo formáte PDF (každý príklad v samostatnom súbore), najneskôr v deň termínu série do 23.59. (Pozor na to, že maximálna veľkosť mailu je 10MB.) Tento spôsob odovzdania je len núdzový a v prípade nedodržania podmienok úlohy nebudú opravené.

Elektronické odovzdávanie je možné do uvedeného termínu cez nový webový portál na stránke seminar.strom.sk. Súbor s riešením odovzdáte jednoducho po prihlásení do svojho užívateľského účtu - tlačidlo Odovzdať pri konkrétnom príklade v sekcii Príklady. Úlohy odovzdávajte primárne vo formáte PDF, portál na vaše riziko zvládne aj konverziu z iných formátov ako je JPG, PNG, či DOC. V prípade núdzového posielania e-mailom, ktoré je povolené len v prípade nefunkčnosti stránky, príjmame iba formát PDF, ako je popísané vyššie. Máme pre vás aj jednoduchý návod.

Bodovanie

Bodovanie úloh závisí od kvality riešenia. Za každú úlohu môže riešiteľ získať najviac 9 bodov. Body môžete získať aj za čiastočné vyriešenie zadaných úloh. Preto sa nebojte poslať aj svoje neúplné riešenia. Do celkového poradia sa započítavajú body takto:

 • štvrtáci, oktáva: všetky vyriešené úlohy
 • tretiaci, septima: všetky vyriešené úlohy
 • druháci, sexta: päť najlepšie vyriešených úloh plus minimum z týchto piatich úloh
 • prváci, kvinta a mladší: päť najlepšie vyriešených úloh plus maximum z týchto piatich úloh

Príklad

Štyria bratia, štvrták Vlado, tretiak Fero, druhák Jaro a prvák Marcel, vyriešili všetky úlohy úplne rovnako (zhodou náhod, že) za 3, 2, 4, 1, 5 a 4 body. Vlado potom získal 3 + 2 + 4 + 1 + 5 + 4 = 19 bodov, Fero tiež získal 3 + 2 + 4 + 1 + 5 + 4 = 19 bodov, Jaro (3 + 2 + 4 + 5 + 4) + 2 = 20 bodov a Marcel (3 + 2 + 4 + 5 + 4) + 5 = 23 bodov. Jasné, nie?

V každej sérii sú ťažšie i ľahšie príklady. Samozrejme ich nemusíš vyriešiť všetky - vyrieš tie, ktoré vieš. K ostatným sa môžeš pokúsiť aspoň o nejaký ten nápad alebo čiastočné riešenie. Pokiaľ bude správne, tak Ti zaň radi dáme nejaké body. V prípade, že nie ste spokojní s bodovým ohodnotením vášho riešenia, môžete nám do dvoch týždňov od opravenia riešení zaslať e-mailom sťažnosť a tá bude prešetrená.

Riešenie založené na využití výpočtovej techniky spravidla nebude ohodnotené vysokým počtom bodov.

Hodnotené budú len tie časti riešenia, ktorých správnosť je možné overiť v primeranom čase.

Riešenia po termíne

V prípade, že svoje riešenie pošleš po termíne odovzdania, riešenie ti opravíme len v prípade, že nám bude doručené do štyroch dní od termínu série. V tomto prípade ti za oneskorenie strhneme body. Body sa strhávajú nasledovne, podľa dĺžky omeškania:

 • do 24 h: 2/3 bodov zaokrúhlené nahor
 • viac ako 24h a do štyroch dní: 1/2 bodov zaokrúhlené nahor
 • viac ako štyri dni: riešenie neopravujeme

Vo výnimočných prípadoch môžeme body za riešenie neznížiť.

Opisovanie

Body sa samozrejme bez výnimky strhávajú aj za odpisovanie. Pri odpisovaní rozlišujeme podobné riešenia (počet bodov delíme počtom zúčastnených a zaokrúhlime nadol) a „takmer kópie“, ktoré ostávajú bez bodu. Ak (náhodou) nájdete úlohu riešenú v literatúre, uveďte názov, autora a stranu, inak riskujete stratu bodov za odpisovanie (je však potrebné napísať aj samotné riešenie). 

Hlasy

Okrem bodov môžete získať aj hlasy. Kladné hlasy môžete získať za pekné a originálne riešenia úloh a riešiteľov s najväčším počtom hlasov na konci semestra odmeníme. Avšak môžeme udeliť aj záporné hlasy, napríklad za odpisovanie alebo veľmi neelegantné riešenie (napríklad skúšanie obrovského počtu možností pomocou programu, riešenie z literatúry) a riešiteľov, ktorí budú mať na konci semestra -3 hlasy alebo menej, môžeme nepozvať na sústredenie, aj v prípade, že by na to mali dostatok bodov.

Sústredenie

!POZOR, ZMENA NA LETNÝ SEMESTER 2020/2021!
Keďže v zimnom semestri 2020/2021 nebolo možné zorganizovať prezenčné sústredenie, ako sme boli zvyknutí, rozhodli sme sa upraviť pravidlá pre pozývanie na sústredenie v letnom semestri 2020/2021. Radi by sme sústredením odmenili aj riešiteľov, ktorí boli v STROMe úspešní v zimnom semestri. Na letné sústredenie budú preto môcť byť pozvaní aj tohtoroční maturanti. Na sústredenie budeme pozývať podľa poradia, v ktorom budeme pre každého riešiteľa brať do úvahy počet bodov z toho semestra, v ktorom získal vyšší počet bodov (takže ak ste v jednom semestri získali 107 bodov a v druhom 108, tak v tomto poradí budete figurovať s počtom bodov 108 bez ohľadu na to, v ktorom semestri ste ho získali). Zároveň budeme pozývať len riešiteľov, ktorí získali v letnom semestri aspoň 20 bodov. Veríme, že týmto umožníme užiť si sústredenie čo najviac riešiteľom z tohto ročníka STROMu, ktorí by oňho stáli.

Sústredenie je odmenou pre najlepších, príležitosťou naučiť sa niečo nové a stretnúť sa s ostatnými riešiteľmi. Zúčastnia sa ho najlepší riešitelia podľa záverečného poradia. Sústredenie je určené najmä pre študentov stredných škôl (a im príslušných ročníkov na osemročnom gymnáziu), mladší žiaci (tí, ktorí počas sústredenia nie sú stredoškolákmi) môžu byť pozvaní aj ako náhradníci.  Ďalší účastníci a  náhradníci sú pozývaní podľa poradia STROMu a Matboja; nie však tí riešitelia, ktorí už majú maturitu za sebou.

Účasť na sústredení je podmienená účasťou na celej dĺžke trvania sústredenia. O prípadnú výnímku je nutné požiadať kontaktnú osobu e-mailom, alebo v prihlasovacom formulári. Kontaktná osoba túto žiadosť posúdi a v čo najbližšom čase zašle odpoveď. V prípade porušenia tejto podmienky, môžu organizátori účastníka nepozvať na najbližšie sústredenie.

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.